packages/bacula.git
2022-03-31 Marcin Krol- updated to 11.0.6 master
2021-09-18 Marcin Krol- /bin/sh for scripts
2021-07-08 Marcin Krol- updated to 11.0.5
2021-01-24 Marcin Krol- updated to 9.6.7
2020-10-29 Marcin Krol- updated to 9.6.6
2020-08-16 Marcin Krol- updated to 9.6.5
2020-05-18 Marcin Krol- updated to 9.6.3
2019-08-17 Marcin Krol- release 2
2019-07-25 Marcin Krol- updated to 9.4.4
2019-05-10 Marcin Krol- updated to 9.4.3
2019-02-12 Marcin Krol- release 2
2019-02-12 Marcin Krol- updated to 9.4.2
2018-12-04 Marcin Krol- updated to 9.2.2
2018-09-05 Marcin Krol- updated to 9.2.1
2018-07-22 Marcin Krol- updated to 9.2.0
2018-06-10 Marcin Krol- updated to 9.0.8
2018-05-01 Marcin Krol- updated to 9.0.7
2018-03-07 Marcin Krol- updated to 9.0.6
2017-10-18 Marcin Krol- updated to 9.0.4
2017-02-09 Marcin Krol- updated to 7.4.5
2016-01-25 Marcin Krol- updated to 7.4.0
2015-10-26 Marcin Krol- updated to 7.2.0
2015-10-26 Marcin Krol- updated for 7.2.0
2015-10-26 Marcin Krol- build fix for recent libtool
2014-07-30 Marcin Krol- updated to 7.0.5
2014-07-11 Marcin Krol- works for me, release 1
2014-06-24 Marcin Krol- drop docs, it seems we don't use it
2014-06-24 Marcin Krol- cleanup
2014-06-24 Marcin Krol- updated to 7.0.4, docs to 7.0.3 (not inclued in newes...
2014-06-24 Marcin Krol- updated for 7.0.4
2013-05-06 Marcin Krol- updated to 5.2.13
2012-09-18 Marcin Krol- merged from PLD