]> TLD Linux GIT Repositories - packages/cryptsetup.git/commitdiff
- from PLD
authorMarcin Krol <hawk@tld-linux.org>
Fri, 18 May 2018 23:58:45 +0000 (23:58 +0000)
committerMarcin Krol <hawk@tld-linux.org>
Fri, 18 May 2018 23:58:45 +0000 (23:58 +0000)
cryptsetup.spec [new file with mode: 0644]
diet.patch [new file with mode: 0644]

diff --git a/cryptsetup.spec b/cryptsetup.spec
new file mode 100644 (file)
index 0000000..f27437e
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,287 @@
+#
+# Conditonal build:
+%bcond_with    initrd          # don't build initrd version
+%bcond_with    dietlibc        # build initrd version with static glibc instead of dietlibc
+%bcond_with    passwdqc        # password quality checking via libpasswdqc [conflicts with pwquality]
+%bcond_with    pwquality       # password quality checking via libpwquality [conflicts with passwdqc]
+%bcond_without python          # Python binding
+%bcond_without tests           # "make check" run
+
+Summary:       LUKS for dm-crypt implemented in cryptsetup
+Summary(pl.UTF-8):     LUKS dla dm-crypta zaimplementowany w cryptsetup
+Name:          cryptsetup
+Version:       2.0.3
+Release:       1
+License:       GPL v2
+Group:         Base
+Source0:       https://www.kernel.org/pub/linux/utils/cryptsetup/v2.0/%{name}-%{version}.tar.xz
+# Source0-md5: ea1c722f8d4c4e36427628b679b1f819
+Patch0:                diet.patch
+URL:           https://gitlab.com/cryptsetup/cryptsetup
+BuildRequires: autoconf >= 2.67
+BuildRequires: automake >= 1:1.12
+BuildRequires: device-mapper-devel >= 1.02.27
+BuildRequires: gettext-tools >= 0.15
+BuildRequires: json-c-devel
+BuildRequires: libargon2-devel >= 20171227
+BuildRequires: libgcrypt-devel >= 1.6.1
+BuildRequires: libgpg-error-devel
+%{?with_pwquality:BuildRequires:       libpwquality-devel >= 1.0.0}
+BuildRequires: libselinux-devel
+BuildRequires: libsepol-devel
+BuildRequires: libtool >= 2:2.0
+BuildRequires: libuuid-devel
+%{?with_passwdqc:BuildRequires:        passwdqc-devel}
+BuildRequires: pkgconfig
+BuildRequires: popt-devel >= 1.7
+%if %{with python}
+BuildRequires: python-devel >= 1:2.6
+BuildRequires: rpm-pythonprov
+%endif
+BuildRequires: tar >= 1:1.22
+BuildRequires: xz
+%if %{with initrd}
+BuildRequires: libgpg-error-static
+       %if %{with dietlibc}
+BuildRequires: device-mapper-dietlibc >= 1.02.27
+BuildRequires: dietlibc-static
+BuildRequires: libgcrypt-dietlibc >= 1.6.1
+BuildRequires: libuuid-dietlibc
+BuildRequires: popt-dietlibc
+       %else
+BuildRequires: device-mapper-static >= 1.02.27
+BuildRequires: libgcrypt-static >= 1.6.1
+BuildRequires: libselinux-static
+BuildRequires: libsepol-static
+BuildRequires: libuuid-static
+BuildRequires: popt-static
+BuildRequires: udev-static
+       %endif
+%endif
+Requires:      libgcrypt >= 1.6.1
+%{?with_pwquality:Requires:    libpwquality >= 1.0.0}
+Requires:      popt >= 1.7
+Provides:      cryptsetup-luks = %{version}-%{release}
+Obsoletes:     cryptsetup-luks < 1.4.1-2
+%{!?with_initrd:Obsoletes:     cryptsetup-initrd < %{version}-%{release}}
+Conflicts:     udev < 1:118-1
+Conflicts:     udev-core < 1:115
+BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
+
+%define                _sbindir        /sbin
+
+%description
+LUKS is the upcoming standard for Linux hard disk encryption. By
+providing a standard on-disk-format, it does not only facilitate
+compatibility among distributions, but also provide secure management
+of multiple user passwords. In contrast to existing solution, LUKS
+stores all setup necessary setup information in the partition header,
+enabling the user to transport or migrate his data seamlessly.
+
+This package contains implementation of LUKS for dm-crypt implemented
+in cryptsetup.
+
+%description -l pl.UTF-8
+LUKS to nadchodzący standard linuksowego szyfrowania twardego dysku.
+Dostarczając standardowy format danych na dysku nie tylko ułatwia
+utrzymanie kompatybilności między dystrybucjami, ale także dostarcza
+bezpieczne zarządzanie wieloma hasłami użytkowników. W przeciwieństwie
+do istniejącego rozwiązania LUKS przechowuje wszystkie potrzebne
+informacje o konfiguracji w nagłówku partycji, pozwalając
+użytkownikowi przenosić lub migrować dane w sposób przezroczysty.
+
+Ten pakiet zawiera implementację LUKS dla dm-crytpa zaimplementowaną w
+cryptsetup.
+
+%package devel
+Summary:       Header files for cryptsetup library
+Summary(pl.UTF-8):     Pliki nagłówkowe biblioteki cryptsetup
+Group:         Development/Libraries
+Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
+Requires:      device-mapper-devel >= 1.02.27
+Requires:      libgcrypt-devel >= 1.6.1
+Provides:      cryptsetup-luks-devel = %{version}-%{release}
+Obsoletes:     cryptsetup-luks-devel < 1.4.1-2
+
+%description devel
+Header files for cryptsetup library.
+
+%description devel -l pl.UTF-8
+Pliki nagłówkowe biblioteki cryptsetup.
+
+%package static
+Summary:       Static cryptsetup library
+Summary(pl.UTF-8):     Statyczna biblioteka cryptsetup
+Group:         Development/Libraries
+Requires:      %{name}-devel = %{version}-%{release}
+Provides:      cryptsetup-luks-static = %{version}-%{release}
+Obsoletes:     cryptsetup-luks-static < 1.4.1-2
+
+%description static
+Static version of cryptsetup library.
+
+%description static -l pl.UTF-8
+Statyczna wersja biblioteki cryptsetup.
+
+%package -n python-pycryptsetup
+Summary:       Python binding for cryptsetup library
+Summary(pl.UTF-8):     Wiązanie Pythona do biblioteki cryptsetup
+Group:         Libraries/Python
+Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
+%pyrequires_eq python-libs
+
+%description -n python-pycryptsetup
+Python binding for cryptsetup library.
+
+%description -n python-pycryptsetup -l pl.UTF-8
+Wiązanie Pythona do biblioteki cryptsetup.
+
+%package initrd
+Summary:       LUKS for dm-crypt implemented in cryptsetup - initrd version
+Summary(pl.UTF-8):     LUKS dla dm-crypta zaimplementowany w cryptsetup - wersja initrd
+Group:         Base
+Requires:      udev-initrd >= 1:115
+Provides:      cryptsetup-luks-initrd = %{version}-%{release}
+Obsoletes:     cryptsetup-luks-initrd < 1.4.1-2
+Conflicts:     geninitrd < 10000.10
+
+%description initrd
+This package contains implementation of LUKS for dm-crypt implemented
+in cryptsetup - statically linked for initrd.
+
+%description initrd -l pl.UTF-8
+Ten pakiet zawiera implementację LUKS dla dm-crypta zaimplementowaną w
+cryptsetup - wersję statycznie zlinkowaną dla initrd.
+
+%prep
+%setup -q
+%{?with_diet:%patch0 -p1}
+
+%{__rm} po/stamp-po
+
+%build
+%{__gettextize}
+%{__libtoolize}
+%{__aclocal} -I m4
+%{__autoconf}
+%{__autoheader}
+%{__automake}
+
+%if %{with initrd}
+CC="%{__cc}"
+%configure \
+%if %{with dietlibc}
+       CC="diet ${CC#ccache } %{rpmcppflags} %{rpmcflags} %{rpmldflags} -Os" \
+       LIBS="-lcompat" \
+       ac_cv_lib_popt_poptConfigFileToString=yes \
+       ac_cv_lib_sepol_sepol_bool_set=no \
+       ac_cv_lib_selinux_is_selinux_enabled=no \
+%endif
+%if "%{?configure_cache}" == "1"
+       --cache-file=%{?configure_cache_file}%{!?configure_cache_file:configure}-initrd.cache \
+%endif
+       --disable-nls \
+       --disable-silent-rules \
+       --disable-shared \
+       --enable-static \
+       --enable-static-cryptsetup \
+       --with-tmpfilesdir=%{systemdtmpfilesdir} \
+       --with-luks2-lock-path=/var/run/%{name}
+
+%{__make} -C lib
+
+%if %{with dietlibc}
+# we have to do it by hand cause libtool "know better" and forces
+# static libs from /usr/lib
+CC="%{__cc}"
+diet ${CC#ccache } %{rpmcppflags} %{rpmcflags} %{rpmldflags} -Os -I. -I./lib -static \
+       -o cryptsetup-initrd src/cryptsetup.c ./lib/.libs/libcryptsetup.a \
+       -lpopt -lgcrypt -lgpg-error -ldevmapper -luuid -lcompat
+%else
+%{__make} -C src
+mv src/cryptsetup cryptsetup-initrd
+%endif
+
+%{__make} clean
+%endif
+
+%configure \
+       --enable-udev \
+       --disable-silent-rules \
+       --enable-static \
+       --enable-libargon2 \
+       %{?with_passwdqc:--enable-passwdqc=/etc/passwdqc.conf} \
+       %{?with_pwquality:--enable-pwquality} \
+       %{?with_python:--enable-python} \
+       --with-tmpfilesdir=%{systemdtmpfilesdir} \
+       --with-luks2-lock-path=/var/run/%{name}
+%{__make}
+
+%{?with_tests:%{__make} check}
+
+%install
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+
+install -d $RPM_BUILD_ROOT/var/run/cryptsetup
+
+%{__make} install \
+       DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
+
+install -d $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}
+mv -f $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libcryptsetup.so.* $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}
+ln -sf /%{_lib}/$(basename $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}/libcryptsetup.so.*.*.*) \
+       $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libcryptsetup.so
+
+%if %{with initrd}
+install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/initrd
+install -p cryptsetup-initrd $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/initrd/cryptsetup
+%endif
+
+%{?with_python:%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir}/pycryptsetup.la}
+
+%find_lang %{name}
+
+%clean
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+
+%post  -p /sbin/ldconfig
+%postun        -p /sbin/ldconfig
+
+%files -f %{name}.lang
+%defattr(644,root,root,755)
+%doc AUTHORS ChangeLog FAQ README TODO docs/{ChangeLog.old,v*-ReleaseNotes,on-disk-format.pdf}
+%attr(755,root,root) %{_sbindir}/cryptsetup
+%attr(755,root,root) %{_sbindir}/cryptsetup-reencrypt
+%attr(755,root,root) %{_sbindir}/integritysetup
+%attr(755,root,root) %{_sbindir}/veritysetup
+%attr(755,root,root) /%{_lib}/libcryptsetup.so.*.*.*
+%attr(755,root,root) %ghost /%{_lib}/libcryptsetup.so.12
+%{_mandir}/man8/cryptsetup.8*
+%{_mandir}/man8/cryptsetup-reencrypt.8*
+%{_mandir}/man8/integritysetup.8*
+%{_mandir}/man8/veritysetup.8*
+%{systemdtmpfilesdir}/cryptsetup.conf
+%attr(700,root,root) %dir /var/run/cryptsetup
+
+%files devel
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libcryptsetup.so
+%{_libdir}/libcryptsetup.la
+%{_includedir}/libcryptsetup.h
+%{_pkgconfigdir}/libcryptsetup.pc
+
+%files static
+%defattr(644,root,root,755)
+%{_libdir}/libcryptsetup.a
+
+%if %{with python}
+%files -n python-pycryptsetup
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{py_sitedir}/pycryptsetup.so
+%endif
+
+%if %{with initrd}
+%files initrd
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/initrd/cryptsetup
+%endif
diff --git a/diet.patch b/diet.patch
new file mode 100644 (file)
index 0000000..33c7bca
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,50 @@
+--- cryptsetup-1.2.0/lib/luks1/pbkdf.c~        2009-09-11 16:11:50.000000000 +0200
++++ cryptsetup-1.2.0/lib/luks1/pbkdf.c 2010-06-21 11:16:57.353421474 +0200
+@@ -174,7 +174,7 @@
+       if (gcry_md_setkey(prf, P, Plen))
+               goto out;
+-      for (i = 1; (uint) i <= l; i++) {
++      for (i = 1; (unsigned int) i <= l; i++) {
+               memset(T, 0, hLen);
+               for (u = 1; u <= c ; u++) {
+@@ -198,7 +198,7 @@
+                       memcpy(U, p, hLen);
+-                      for (k = 0; (uint) k < hLen; k++)
++                      for (k = 0; (unsigned int) k < hLen; k++)
+                               T[k] ^= U[k];
+                       if (perfcheck && __PBKDF2_performance) {
+@@ -210,7 +210,7 @@
+                               __PBKDF2_global_j++;
+               }
+-              memcpy(DK + (i - 1) * hLen, T, (uint) i == l ? r : hLen);
++              memcpy(DK + (i - 1) * hLen, T, (unsigned int) i == l ? r : hLen);
+       }
+       rc = 0;
+ out:
+--- cryptsetup-1.5.1/lib/luks1/keymanage.c.orig        2012-09-19 13:55:25.000000000 +0200
++++ cryptsetup-1.5.1/lib/luks1/keymanage.c     2012-10-27 10:40:19.872153257 +0200
+@@ -20,6 +20,7 @@
+ #include <sys/types.h>
+ #include <sys/stat.h>
++#include <limits.h>
+ #include <netinet/in.h>
+ #include <fcntl.h>
+ #include <errno.h>
+@@ -36,6 +37,10 @@
+ #include "pbkdf.h"
+ #include "internal.h"
++#ifndef UINT32_MAX
++#define UINT32_MAX UINT_MAX
++#endif
++
+ /* Get size of struct luks_phdr with all keyslots material space */
+ static size_t LUKS_device_sectors(size_t keyLen)
+ {