packages/cups-filters.git
2020-04-29 Marcin Krol- updated to 1.27.4 master
2020-04-05 Marcin Krol- merged 1.27.3 from PLD
2019-08-17 Marcin Krol- merged 1.25.1 from PLD
2019-01-17 Marcin Krol- merged 1.21.6 from PLD
2018-08-30 Marcin Krol- updated to 1.21.1
2018-08-10 Marcin Krol- updated to 1.20.4
2018-05-01 Marcin Krol- updated to 1.20.3
2018-04-23 Marcin Krol- updated to 1.20.2
2018-03-16 Marcin Krol- md5
2018-03-16 Marcin Krol- updated to 1.20.1
2018-01-26 Marcin Krol- doh, php should be disabled
2018-01-26 Marcin Krol- updated to 1.19.0
2018-01-12 Marcin Krol- missing patch
2018-01-12 Marcin Krol- updated to 1.18.0, partial PLD merge
2016-03-25 Marcin Krol- PLD merge
2016-02-01 Marcin Krol- updated to 1.0.76, disabled php
2015-08-05 Marcin Krol- drop systemd stuff
2015-08-05 Marcin Krol- from PLD