packages/libproxy.git
2020-04-29 Marcin Krol- release 4 master
2020-04-29 Marcin Krol- drop obsolete macros.perl
2019-12-14 Marcin Krol- release 3
2018-08-29 Marcin Krol- release 2
2018-03-11 Marcin Krol- merged 0.4.15 from PLD, TLDized
2016-03-24 Marcin Krol- PLD merge
2015-05-27 Marcin Krol- disable kde, webkit and networkmanager, doesn't exist...
2015-05-27 Marcin Krol- from PLD