packages/linux-firmware.git
2020-10-29 Marcin Krol- updated to 20201022 master
2020-05-19 Marcin Krol- updated to 2020519
2020-04-05 Marcin Krol- updated to 20200316
2019-12-20 Marcin Krol- updated to 20191215, use official tarballs
2019-08-30 Marcin Krol- updated to 20190815
2019-05-16 Marcin Krol- R: AMD and Intel microcode
2019-05-16 Marcin Krol- we provide amd-ucode in microcode-data-amd
2019-05-15 Marcin Krol- updated to 20190514
2018-10-22 Marcin Krol- updated to 20181008
2018-08-21 Marcin Krol- updated to 20180815
2018-07-08 Marcin Krol- updated to 20180525
2018-05-19 Marcin Krol- more dir fixes to prevent hauling alsa-firmware
2018-05-19 Marcin Krol- release 2, fix ess dir
2018-05-18 Marcin Krol- merged libertas-*-firmware into single libertas-firmware
2018-05-18 Marcin Krol- cosmetics
2018-05-18 Marcin Krol- don't duplicate files
2018-05-18 Marcin Krol- updated to 20180507
2018-05-18 Marcin Krol- merged subpackages from PLD but without versions...
2018-04-13 Marcin Krol- updated to 20180402
2017-02-08 Marcin Krol- updated to 20161205
2016-07-26 Marcin Krol- updated to 20160609
2016-04-15 Marcin Krol- updated to 20160321, include all firmware that previo...
2016-01-27 Marcin Krol- updated to 20151214
2015-07-24 Marcin Krol- PLD merge
2014-10-06 Marcin Krol- updated to 20140912
2014-10-06 Marcin Krol- from PLD