packages/openvpn.git
2020-11-03 Marcin Krol- release 2 master
2020-11-03 Marcin Krol- drop systemd note
2020-11-03 Marcin Krol- start/stop/reload each daemon separately
2020-10-29 Marcin Krol- updated to 2.5.0
2020-08-16 Marcin Krol- updated to 2.4.9
2019-12-15 Marcin Krol- updated to 2.4.8
2019-02-25 Marcin Krol- release 2
2019-02-25 Marcin Krol- updated to 2.4.7
2018-05-08 Marcin Krol- BR mbedtls-devel
2018-05-08 Marcin Krol- updated to 2.4.6
2018-04-10 Marcin Krol- updated to 2.4.5
2018-04-09 Marcin Krol- merged 2.4.4 from PLD
2017-02-10 Marcin Krol- updated to 2.4.0, PLD merge
2016-08-18 Marcin Krol- updated to 2.3.11
2016-03-25 Marcin Krol- updated to 2.3.10
2015-07-17 Marcin Krol- updated to 2.3.7
2015-07-17 Marcin Krol- drop upstart leftovers
2015-05-06 Marcin Krol- killed systemd stuff
2015-05-05 Marcin Krol- from PLD