- from PLD
[packages/usb-modeswitch-data.git] / usb-modeswitch-data.spec
1 Summary:        Data for USB Modeswitch tool which gets 4G cards in operational mode
2 Summary(de.UTF-8):      USB Modeswitch aktiviert UMTS-Karten
3 Summary(pl.UTF-8):      Dane dla narzędzia USB Modeswitch przełączającego karty 4G w tryb operacyjny
4 Name:           usb-modeswitch-data
5 Version:        20170806
6 Release:        1
7 License:        GPL v2+
8 Group:          Applications/System
9 Source0:        http://www.draisberghof.de/usb_modeswitch/%{name}-%{version}.tar.bz2
10 # Source0-md5:  fb50d15b52e909d742dd16f0a9882316
11 URL:            http://www.draisberghof.de/usb_modeswitch/
12 # NOTE: tcl is used in udev code 
13 Requires:       tcl >= 8.4
14 Requires:       usb-modeswitch >= 2.5.0
15 Suggests:       udev-core
16 BuildArch:      noarch
17 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
18
19 %description
20 USB Modeswitch brings up your datacard into operational mode. When
21 plugged in they identify themselves as cdrom and present some
22 non-Linux compatible installation files. This tool deactivates this
23 cdrom-devices and enables the real communication device. It supports
24 most devices built and sold by Huawei, T-Mobile, Vodafone, Option,
25 ZTE, Novatel.
26
27 This package contains the data files needed for usb_modeswitch to
28 function.
29
30 %description -l de.UTF-8
31 USB Modeswitch deaktiviert die CDROM-Emulation einiger UMTS-Karten.
32 Dadurch erkennt Linux die Datenkarte und kann damit Internet-
33 Verbindungen aufbauen. Die gängigen Karten von Huawei, T-Mobile,
34 Vodafone, Option, ZTE und Novatell werden unterstützt.
35
36 Dieses Paket enthält die Dateien für usb_modeswitch benötigt um zu
37 funktionieren.
38
39 %description -l pl.UTF-8
40 USB Modeswitch potrafi przełączyć pewne urządzenia komunikacyjne w
41 tryb operacyjny. Takie urządzenia po podłączeniu identyfikują się jako
42 CD-ROM i oferują jedynie niezgodne z Linuksem pliki instalacyjne. To
43 narzędzie wyłącza emulację CD i włącza prawdziwe urządzenie
44 komunikacjne. Obsługuje większość urządzeń wytworzonych i oferowanych
45 przez firmy Huawei, T-Mobile, Vodafone, Option, ZTE, Novatel.
46
47 Ten pakiet zawiera pliki z danymi potrzebnymi do działania programu
48 usb_modeswitch.
49
50 %prep
51 %setup -q
52
53 %install
54 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
55
56 %{__make} files-install \
57         PREFIX=$RPM_BUILD_ROOT%{_prefix} \
58         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
59
60 %{__make} db-install  \
61         PREFIX=$RPM_BUILD_ROOT%{_prefix} \
62         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
63
64
65 %clean
66 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
67
68 %post
69 if [ -x /sbin/udevadm ]; then
70         /sbin/udevadm control --reload-rules
71 fi
72
73 %postun
74 if [ -x /sbin/udevadm ]; then
75         /sbin/udevadm control --reload-rules
76 fi
77
78 %files
79 %defattr(644,root,root,755)
80 %doc ChangeLog README REFERENCE
81 %{_datadir}/usb_modeswitch
82 /lib/udev/rules.d/40-usb_modeswitch.rules