- updated to 3.2.0
[packages/virt-manager.git] / virt-manager.spec
1 Summary:        Virtual Machine Manager
2 Summary(pl.UTF-8):      Zarządca maszyn wirtualnych
3 Name:           virt-manager
4 Version:        3.2.0
5 Release:        1
6 Epoch:          1
7 License:        GPL v2+
8 Group:          Applications/Emulators
9 Source0:        https://releases.pagure.org/virt-manager/%{name}-%{version}.tar.gz
10 # Source0-md5:  a87507223c32d15eb12e1754404061dc
11 URL:            http://virt-manager.org/
12 BuildRequires:  gettext-tools >= 0.14.1
13 BuildRequires:  glib2-devel
14 BuildRequires:  intltool >= 0.35.0
15 BuildRequires:  libosinfo >= 1.0.0
16 BuildRequires:  perl-tools-pod
17 BuildRequires:  python3-devel
18 BuildRequires:  python3-libvirt >= 0.9.6
19 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.592
20 Requires(post,postun):  glib2
21 Requires(post,postun):  gtk-update-icon-cache
22 Requires:       dconf
23 Requires:       adwaita-icon-theme
24 Requires:       gnome-icon-theme
25 Requires:       gtk+3 >= 3.14
26 Requires:       gtk3-vnc >= 0.4.3
27 Requires:       gtksourceview4
28 Requires:       hicolor-icon-theme
29 Requires:       libosinfo >= 1.0.0
30 Requires:       libvirt-glib >= 0.0.9
31 Requires:       python3-chardet
32 Requires:       python3-idna
33 Requires:       python3-libvirt >= 0.9.6
34 Requires:       python3-pycairo
35 Requires:       python3-pygobject3 >= 3.14
36 Requires:       python3-virtinst = %{epoch}:%{version}-%{release}
37 Requires:       spice-gtk
38 Requires:       vte >= 0.34
39 Suggests:       gnome-keyring >= 0.4.9
40 Suggests:       python3-libguestfs >= 1.12.0
41 ExclusiveArch:  %{ix86} %{x8664} ia64
42 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
43
44 %description
45 Virtual Machine Manager provides a graphical tool for administering
46 virtual machines for KVM, Xen, and QEmu. Start, stop, add or remove
47 virtual devices, connect to a graphical or serial console, and see
48 resource usage statistics for existing VMs on local or remote
49 machines. Uses libvirt as the backend management API.
50
51 %description -l pl.UTF-8
52 Virtual Machine Manager udostępnia graficzne narzędzie do
53 administrowania maszynami wirtualnymi dla środowisk KVM, Xen i QEmu.
54 Pozwala uruchamiać, zatrzymywać, dodawać i usuwać urządzenia
55 wirtualne, łączyć się z konsolą graficzną lub szeregową oraz oglądać
56 statystyki wykorzystania zasobów istniejących maszyn wirtualnych na
57 maszynach lokalnych i zdalnych. Wykorzystuje libvirt jako API do
58 zarządzania.
59
60 %package -n bash-completion-%{name}
61 Summary:        bash-completion for libvirt
62 Group:          Applications/Shells
63 Requires:       bash-completion
64 %if "%{_rpmversion}" >= "5"
65 BuildArch:      noarch
66 %endif
67
68 %description -n bash-completion-%{name}
69 This package provides bash-completion for libvirt.
70
71 %package -n python3-virtinst
72 Summary:        Python modules and utilities for installing virtual machines
73 Summary(pl.UTF-8):      Moduły Pythona i narzędzia do instalowania maszyn wirtualnych
74 Group:          Libraries/Python
75 Requires:       python3-libvirt >= 0.9.6
76 Requires:       python3-libxml2 >= 1:2.7.8
77 Requires:       python3-modules
78 Requires:       python3-requests
79 Suggests:       python3-selinux
80 Suggests:       virt-viewer >= 0.0.1
81 Obsoletes:      python-virtinst
82
83 %description -n python3-virtinst
84 virtinst is a module that helps build and install libvirt based
85 virtual machines. Currently supports KVM, QEmu and Xen virtual
86 machines. Package includes several command line utilities, including
87 virt-install (build and install new VMs) and virt-clone (clone an
88 existing virtual machine).
89
90 %description -n python3-virtinst -l pl.UTF-8
91 virtinst to moduł pomagający przy tworzeniu i instalowaniu maszyn
92 wirtualnych opartych na libvirt. Obecnie obsługiwane są maszyny KVM,
93 QEmu i Xen. Pakiet zawiera kilka działających z linii poleceń
94 skryptów, w tym virt-install (tworzący i instalujący nowe VM-y) oraz
95 virt-clone (klonujący istniejącą maszynę wirtualną).
96
97 %prep
98 %setup -q
99
100 %build
101 %{__python3} setup.py \
102         configure \
103         --prefix=%{_prefix}
104
105 %py3_build
106
107 %install
108 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
109
110 %py3_install
111
112 install -d $RPM_BUILD_ROOT/etc/bash_completion.d
113 %{__mv} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/bash-completion/completions/* $RPM_BUILD_ROOT/etc/bash_completion.d/
114
115 %find_lang %{name}
116
117 %clean
118 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
119
120 %post
121 %glib_compile_schemas
122 %update_icon_cache hicolor
123
124 %postun
125 if [ "$1" = "0" ]; then
126         %glib_compile_schemas
127 fi
128 %update_icon_cache hicolor
129
130 %files
131 %defattr(644,root,root,755)
132 %doc NEWS.md README.md
133 %attr(755,root,root) %{_bindir}/virt-manager
134 %{_datadir}/%{name}/icons
135 %{_datadir}/%{name}/ui
136 %dir %{_datadir}/%{name}/virtManager
137 %{_datadir}/%{name}/virtManager/*.py*
138 %dir %{_datadir}/%{name}/virtManager/details
139 %{_datadir}/%{name}/virtManager/details/*.py*
140 %dir %{_datadir}/%{name}/virtManager/device
141 %{_datadir}/%{name}/virtManager/device/*.py*
142 %dir %{_datadir}/%{name}/virtManager/lib
143 %{_datadir}/%{name}/virtManager/lib/*.py*
144 %dir %{_datadir}/%{name}/virtManager/object
145 %{_datadir}/%{name}/virtManager/object/*.py*
146 %{_datadir}/metainfo/virt-manager.appdata.xml
147 %{_datadir}/glib-2.0/schemas/org.virt-manager.virt-manager.gschema.xml
148 %{_desktopdir}/%{name}.desktop
149 %{_iconsdir}/hicolor/*/apps/virt-manager.png
150 %{_mandir}/man1/virt-manager.1*
151
152 %files -n bash-completion-%{name}
153 %defattr(644,root,root,755)
154 /etc/bash_completion.d/virt-clone
155 /etc/bash_completion.d/virt-install
156 /etc/bash_completion.d/virt-xml
157
158 %files -n python3-virtinst -f %{name}.lang
159 %defattr(644,root,root,755)
160 %attr(755,root,root) %{_bindir}/virt-clone
161 %attr(755,root,root) %{_bindir}/virt-install
162 %attr(755,root,root) %{_bindir}/virt-xml
163 %dir %{_datadir}/%{name}
164 %dir %{_datadir}/%{name}/virtinst
165 %{_datadir}/%{name}/virtinst/build.cfg
166 %{_datadir}/%{name}/virtinst/*.py*
167 %dir %{_datadir}/%{name}/virtinst/devices
168 %{_datadir}/%{name}/virtinst/devices/*.py*
169 %dir %{_datadir}/%{name}/virtinst/domain
170 %{_datadir}/%{name}/virtinst/domain/*.py*
171 %dir %{_datadir}/%{name}/virtinst/install
172 %{_datadir}/%{name}/virtinst/install/*.py*
173 %{_mandir}/man1/virt-clone.1*
174 %{_mandir}/man1/virt-install.1*
175 %{_mandir}/man1/virt-xml.1*