packages/wpa_supplicant.git
2019-03-11 Marcin Krol- release 3 master
2018-04-14 Marcin Krol- patches
2018-04-14 Marcin Krol- merged 2.6 from PLD
2015-05-14 Marcin Krol- lib fixes after patch merge
2015-05-14 Marcin Krol- updated to 2.4
2015-05-14 Marcin Krol- killed systemd stuff
2015-05-14 Marcin Krol- from PLD