packages/qemu.git
2022-06-03 Marcin Krol- updated to 7.0.0 master
2022-04-13 Marcin Krol- ACPI fix
2022-01-24 Marcin Krol- updated to 6.2.0
2021-09-20 Marcin Krol- updated to 6.1.0
2021-07-10 Marcin Krol- updated to 6.0.0
2021-01-03 Marcin Krol- updated to 5.2.0
2021-01-02 Marcin Krol- merged PLD changes
2020-05-09 Marcin Krol- updated to 5.0.0, updated BRs
2020-03-13 Marcin Krol- missing files
2020-03-13 Marcin Krol- merged 4.2.0 from PLD
2019-12-12 Marcin Krol- updated to 4.1.1
2019-08-18 Marcin Krol- merged 4.1.0 from PLD
2019-07-28 Marcin Krol- BR: Mesa-libEGL-devel, without it gtk+3 detection...
2019-07-27 Marcin Krol- release 2
2019-07-27 Marcin Krol- ceph no longer supports 32-bit archs
2019-05-06 Marcin Krol- merged 4.0.0 from PLD
2018-12-27 Marcin Krol- cleanup
2018-12-27 Marcin Krol- merged 3.1.0 from PLD
2018-11-19 Marcin Krol- partial PLD merge
2018-09-03 Marcin Krol- merged 3.0.0 from PLD
2018-08-10 Marcin Krol- updated to 2.12.1
2018-05-08 Marcin Krol- merged too much from PLD
2018-05-01 Marcin Krol- updated to 2.12.0, partial PLD merge
2018-03-12 Marcin Krol- updated to 2.11.1
2018-01-26 Marcin Krol- updated to 2.11.0, partial PLD merge
2017-02-10 Marcin Krol- updated to 2.8.0, partial PLD merge
2016-10-28 Marcin Krol- updated to 2.6.2
2016-08-22 Marcin Krol- updated to 2.6.1, partial PLD merge
2016-01-20 Marcin Krol- updated to 2.5.0
2015-08-25 Marcin Krol- updated to 2.4.0
2015-07-28 Marcin Krol- release 4
2015-07-24 Marcin Krol- more systemd leftovers gone
2015-07-15 Marcin Krol- drop systemd specific stuff
2015-07-15 Marcin Krol- PLD merge
2015-04-28 Marcin Krol- updated to 2.3.0
2015-03-12 Marcin Krol- gtk is back
2015-02-06 Marcin Krol- killed systemd stuff
2015-02-06 Marcin Krol- merged 2.2.0 from PLD, fixed build, disable gtk stuff
2015-01-31 Marcin Krol- updated to 2.1.3
2014-11-26 Marcin Krol- release 2
2014-10-09 Marcin Krol- updated to 2.1.2
2014-10-08 Marcin Krol- from PLD